دوره و شماره: دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 1-243 
تفاوت قبض و تسلیم

صفحه 217-220

امضان دهقان