نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: راجع به هزینه دادرسی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: راجع به هزینه دادرسی

نویسنده [English]

  • Morteaz Kaviani
دوره 67، شماره 42
فروردین 1382
صفحه 242-269
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 آبان 1399