نویسنده

عنوان مقاله [English]

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»

نویسنده [English]

  • Valiolah Zanganeh