نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»

نویسنده


عنوان مقاله [English]

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»

نویسنده [English]

  • Valiolah Zanganeh
دوره 67، شماره 42
فروردین 1382
صفحه 208-218
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 آبان 1399