نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده 72 قانون مجازات اسلامی


عنوان مقاله [English]

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده 72 قانون مجازات اسلامی

نویسنده [English]

  • Mahmood Majidi
دوره 67، شماره 42
فروردین 1382
صفحه 218-223
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 آبان 1399