قد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر


عنوان مقاله [English]

قد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر

نویسنده [English]

  • Jalil Pakdel
دوره 67، شماره 42
فروردین 1382
صفحه 223-241
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 آبان 1399