عنوان مقاله [English]

قد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر

نویسنده [English]

  • Jalil Pakdel