دوره و شماره: دوره 81، شماره 100، دی 1396 
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

صفحه 67-91

10.22106/jlj.2017.30582

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز