نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

چکیده

حقوق­دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت­نامه­ داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری­های بین­المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه­ قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت­نامه­ داوری را امضا ننموده­اند، مشاهده می­شود. قاعده­ استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل‌دهنده­­ «نظریه­ استاپل در توسعه­ قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال­ها است که در عرصه­­ داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده­ استاپل و نفوذ آن در داوری­های بین­المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده­ فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extension of Arbitration to the Third Party Relying on the Estoppel Doctrine

نویسندگان [English]

  • Mohsen Izanloo 1
  • Babak Shid 2

1

2

چکیده [English]

Traditionally, lawyers believe that the arbitration agreement may not extend to the third parties by referring to the “privity of contract rule”. Actually in many international cases, there are various opinions about the extension of the arbitration to the persons who never signed the arbitration agreement and they are non-signatories. Estoppel rule as the main element of the “estoppel Doctrine on the extension of arbitration” is one of the most famous legal rules and regulations of the common law system, for years has appeared and illuminated in arbitration issues. Despite the importance of estoppel rule and its prevalence in international proceedings, there are no proper researches about the essence and effects of this rule. This comparative study on extension of arbitration agreement to the third parties with emphasis on the estoppel doctrine is one of the newest and practical issues may be the point of challenges between common law and statutory law legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • Estoppel
  • Extension
  • Third-Party
  • Approval
-      افتخار جهرمی، گودرز؛ شهبازی­نیا، مرتضی، «بررسی قاعده­ استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا»، مجله­ حقوقی بین­المللی، شماره­ 30، بهار 1383.
-      بجنوردی موسوی، سیدمحمد، قواعد فقهیه،انتشارات پژوهشکده امام خمینی، 1379.
-      حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، عناوین الاصول و قوانین الفصول، مؤسسه­ نشر اسلامی قم، 1417 ق.
-      خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1393.
-      طوسی، محمد، المبسوط، جلد 3، المکتبه المرتضویه، 1403 ق.
-   گایار، امانوئل، «قاعده­ استاپل یا منع تناقض­گویی به ضرر دیگری»، ترجمه و تلخیص ناصر صبح‌خیز، مجله­ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره­ 6، 1365.
-      مولودی، محمد؛ حمزه هویدا، مهدی، «ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 7، پاییز و زمستان 1391.
-      نراقی، احمد، عوائد الایام، جلد 1، مؤسسه­ نشر اسلامی قم، 1408 ق.
-      یزدی، عباس، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی چاپ سوم، رهنما، 1379.
-      Alanko, Karri, Arbitration and Non Signatory Beneficiaries, Binding Parties Who Agreed to Nothing, Master’s Thesis, University of Helsinki , 2014.
-      Born, Gary, International Commercial Arbitration; Commentary and Materials, 2nd Ed, Kluwer Law International Pub, 2001.
-      Ferrari, Franco; Kröll, Stefan, Conflict of Laws in International Arbitration, Walter de Gruyter, 2011.
-      Hosking, James, “The Third Party Non-Signatory's Ability to Compel International Commercial Arbitration: Doing Justice without Destroying Consent”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Volume 4, 2004.
-      MacHarg, Jeffrey; Bates, Albert, Non-Signatories and International Arbitration: Understanding the Paradox, Comparative Law Yearbook of International Business, 2007.
-      Martinez-Fraga, Pedro, the American Influences on International Commercial Arbitration: Doctrinal Developments and Discovery Methods, Cambridge University Press, 2009.
-      Mistelis, Loukas; Lew, Julian; Kröll, Stefan Michael, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003.
-      Pavic, Vladimir, Non-Signatories and the Long Arm of Arbitral Jurisdiction, Resolving International Conflict, Central European University Press, 2009.
-      Rodler, Irmgard Anna, When are Non-Signatories Bound by the Arbitration Agreement in international Commercial Arbitration? Master in International Law, University of Chile and University of Heidelberg, 2012.
-      Van den Berg, Albert, International Commercial Arbitration: Important Contemporary Questions, Kluwer Law International, 2002.