نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شهر جدید پردیس

چکیده

امروزه، بدون تردید، ادغام­ را باید در زمره یکی از مهم­ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه­ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می­نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت­های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام­ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می­دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام­ شناخته می­شوند.
به منظور اجرای کارآمد این سیاست­ها، در نظام­های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می­نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام­ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می­دهد، سیاست­های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام­ها خواهد بود. با وجود این، در نظام­های مختلف تجاری این سیاست­ها تفاوت­هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می­توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study in Competition Law Regulations about Corporate Merger

نویسنده [English]

  • mehdi hagighatjoo

Pardis

چکیده [English]

Methods and strategies of Companies extension in competition law like joint venture, acquisition and merger are various and numerous. Companies' merger is one of the most important strategies of increasing production capacity and expanding companies in the international commercial world. Increasing production capacity leads to expansion of market portion. Therefore the purpose of competition law can be abstracted in preserving market balance and controlling these policies for preventing creation unreasonable trusts and monopolies at market. So in the majority of pioneer countries in international commercial world there are different rules which have been approved for controlling of competitive methods and preserving market order and there are special courts to take care of performing these policies. For example, in the United States, Federal Trade Commission is supervising competition performance in market and on the basis of European community regulations, Trade Commission has the same duty. In England, courts should do this mission. In current Iranian legal system, Competition Council should supervise competition strategy to prevent anti-competitive performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permissible Merger
  • Prevented Merger
  • Unusual Monopoly
  • Substantial Lessening Of Competition
  • Domain Position
-  صادقی مقدم، محمدحسن؛ غفاری فارسانی، بهنام، «روح حقوق رقابت»،مجله حقوقی دادگستری، شماره 73، 1390.
-      Balotti, Franklin; Finkelstein, Jesse, Delaware Law of Corporations and Business Organization, Wolters Kluwer, New York, 2011.
-      Bowman, Scott, Modern Corporation and American Political Thought, Library of Congress, New York, 1999.
-      Dabbah, Maher; lasok, Paual, Merger Cont World Wide, Cambridge University Press, New York, 2008.
-      Davies, Paul, Gowers Principles of Modern Company Law, Sixth Edition, Sweet and Maxell, London, 1997.
-      Decker, Chiristopher, Economic and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, 2009.
-      Elliot, Porter, Merger Control, Thomson Reuters, London, 2011.
-      Geradin, Damien, Competition Law and Regional Economic Integration, Library of Congress, New York, 2004.
-      Joelson, Mark, An International Antitrust Primer, Library of Congress, London, 2006.
-      Jones, Alison; Sufrin, Brenda, EC Competition Law, Third Edition, Oxford University Press, London, 2008.
-      Kokkoris, Loannis, Merger Contrrol in Europe, Routledge, New York, 2011.
-      Lindsay, Alister; Berridge, Alison, The EC Merger Regulation, Sweet and Maxwell, London, 2012.
-      Neumann, Manfred; Veigand, Jurgen, The International Handbook of Competition, Edward Elgar Publishing Limited, London, 2004.
-      Smitherman, Charles, Transatlantic Merger Cases, Cameron May L.T.D, London, 2007.
-      Vadapalli, Ravindhar, Merger, Acquisition and Bussiness Valution, Excel Book, New Dehli, 2007.
-      Van Gerven, Dirk, Cross-Border Merger in Europe, Volume 2, Cambridge University Press, 2011.
-      Wendt, Ida, EU Competition Law and Liberal Profession, Library of Congress, New York, 2003.
-      Wood, Robert, Antitrust Compliance Manual, Library of Congress, New York, 1995.
-      Zimmer, Daniel, The Goals of Competition Law, Ascola, New York, 2012.