دوره و شماره: دوره 81، شماره 98، تیر 1396 
آثار ایجاب ملزِم

صفحه 103-123

10.22106/jlj.2017.26776

محمد جعفری فشارکی؛ محمد ریاحی