نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

برای مبارزه با بی­کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین­المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این­گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین­المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین­المللی، باید یکی از گزینه­های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین­الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین‌الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون‌های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف­ حقوق‌دانان بین‌المللی می­باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون‌های بین­المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می­باشد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enforcement of International Criminal Law Conventions Establishing a “Duty to Extradite or Prosecute” (Aut Dedere Aut Judicare) in Iran

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Ardebili 1
  • Neda Mirfallah Nasiri 2

1

2

چکیده [English]

In order to militate against the impunity of perpetrators of grave and significant crimes having international character and also to prevent commission of international crimes, “the duty to extradite or prosecute” is provided for in various conventions and treaties. The duty is loaded with the meaning that the state in which the person accused of international crime has been arrested, must choose between the options of prosecution or extradition. This rule during the time since the seventeenth century when it was set out by Grotius in “The Law of War and Peace” book, have witnessed various developments. Being set on ILC’s agenda, this subject of international Criminal law has been attached with more significance. Despite frequent use of this maxim in various international conventions, there is no doubt about the treaty nature of this commitment, but its customary character is highly controversial amongst scholars. This essay is to scrutinize and analyze the mentioned different aspects of the obligation to “Extradite or Prosecute” (aut dedere aut judicare) in several international conventions and also, the possibility of having such a rule in legal system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extradition
  • Prosecution
  • International Crimes
  • Crimes against Humanity
  • International Obligation
-     ابراهیم گل، علیرضا، «مسئولیت بین­المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل)»، چاپ اول، نشر شهر دانش، 1388.
-     اردبیلی، محمدعلی، «استرداد یا تعقیب»، حقوق بین­الملل کیفری: گزیده مقالات 2، چاپ اول، تهران، نشرمیزان، تهران، 1390.
-     خالقی، علی، «قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر حقوق استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 7، 1384.
-     ـــــــــــ ، مقدمه­ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره 3، بهار و تابستان 1382.
-     زمانی، سیدقاسم، دیوان بین­المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 14، 1387.
-     فلسفی، هدایت‌الله، «حقوق بین­الملل معاهدات»، چاپ دوم، تهران، انتشارات فرهنگ نشر نو، 1383.
-     میرعباسی، باقر؛ و حمید الهوئی نظری، مقدمه­ای بر دیوان بین­المللی کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1384.
-     میرمحمد صادقی، حسین، «حقوق جزای بین­الملل»، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1386.
 
-      Amnesty international, International Law commission: The Obligation to Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare), London, February 2009.
-      Bassiouni, Cherif; and Edward Wise, “The Duty to Extradite or Prosecute (Aut dedere Aut judicare)”, Martinus Nijhof Publisher, London, 1995.
-      Bassiouni, Cherif, “Crime Against Humanity in International Criminal Law”, Martius Nijhoff Publisher, London, 1999.
-      Bassiouni, Cherif, “A Draft International Criminal Code and Draft Statute on International Criminal Tribunal”, Martinus Nijhoff Publisher, London, 1987.
-      Bassiouni, Cherif, “International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms”, Vol.2, 3rd Edition, Martius Nijhoff Publisher, 2008.
-      Barcelona Traction, Light and Power Company, Second Phase, Judgment, I.C.J.Reports 1970.
-      Bonini, Anna, “ICJ Belgium v Senegal: Temporal Issues and the Prosecution of Torture”, < ilawyerblog.com>, Last visited 13 September 2012.
-      Cassese, Antonio; and Lal Chand Vohrah, “Man’s Inhumanity to Man: Essay on International Law Houner of Antouio Cassese”, Hague, Kluwer Law International Publisher, 2003.
-      Duffy, Helen, “National Constitutional Compatibility and The International Criminal Court”, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 6, 2000.
-      Enache-Brown, Colleen; and Ari Fried, “Universal Crime, Jurisdiction and Duty: The Obligation of Aut dedere Aut Judicare in International Law”, MC Gill Law Journal, Vol. 43, 1998.
-      Galicki, Zdzislaw, The Oblligation to Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare) in International Law, 2006.
-      Inezumi, Mitsue, “Universal Jurisdiction In Modern International Law: Expression of National Jurisdiction For Prosecuting Serious Crimes Under International Law”, Interstia Publisher, 2005.
-      Nash, Susan; and Hias Bantekas, International Criminal Law, 3rd Edition, Routledge-Cavendish Publisher, 2007.
-      Plachta, Micheal, “Aut dedere Aut Judicare, An overview of Modes of Implementation Approaches”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol.6, No.4, 1999.
-      Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Summary of the Judgment of 20 July 2012, No. 2012/4 (Para.122), Invisible on <www.icj-cij.org> Last visited 22 September 2012.
-      Rabbat, Paul, Aut dedere Aut Judicare: Constitutional Prohibitions on Extradition and The Statute of Rome, Revue Québécoise de Droit International, Vol.15, 2002.