دوره و شماره: دوره 70، شماره 55، تیر 1385، صفحه 1-208