دوره و شماره: دوره 70، شماره 57-56، مهر 1385، صفحه 1-365