نویسنده

دکتر حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359، که حق رفع تجاوز از مستحدثات غیرمجاز مربوط به سازمان های آب و برق را پیش بینی می کند، این تردید وجود داشته که آیا سازمان های مربوطه برای اخذ حکم رفع تجاوز همچنان می توانند به دادگستری مراجعه کنند یا خیر؟ هیأت عمومی دیوان در رأی رویه شماره 60/30 مورخ 19/11/1360 این حقو را برای سازمان های آب و برق محفوظ داشته که برای اقامه دعوا به دادگاه های دادگستری رجوع کنند. رأی هیأت عمومی مطالب بسیاری را با خود به همراه دارد. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف موضوع فوق به ویژه از رهگذر پاسخ به این دو پرسش است که نخست آیا در صورت محق بودن در رفع تجاوز مستقیم، نحوه رفع تجاوز چکونه خواهد بود؟ و دوم آیا اقدامات پیش‎گیرانه که جهت جلوگیری از ضرر متجاوز وجود دارد نیز به عهده رفع کننده تجاوز است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Rules of Removing Trespass from water and Electricity Installation

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh

چکیده [English]

Considering the article 9 of the “Removing Trespass from water and Electricity Installation” Act (1980), there has been the doubt whether relevant organization can still resort to the judicial courts for receiving the judgment on removing the trespass. The general board of Iranian Supreme Court ruled, according to the precedent-unifying Opinion no 30/60 (1981), that the water and electricity organizations have the right of bringing an action against the trespasser before judicial courts. The opinion has raised many issues. The article examines the various aspects of the matter especially through the following question: How will the removal of the direct trespasser be? Does the responsibility of taking preventive measures for preventing losses resulting from it rest upon the one removes the trespass?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trespass
  • removing trespass
  • water and electricity
  • installations
  • resort to courts
  • bring an action
  • judicial courts