دوره و شماره: دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 1-177 
دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح

صفحه 192-216

10.22106/jlj.2013.10831

محسن ناظمی زاده؛ مجتبی نیک دوستی