دوره و شماره: دوره 77، شماره 83، مهر 1392، صفحه 1-178