نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 مدرس دانشگاه

چکیده

"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می‌رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت‌پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می‌گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء‌استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به‌علاوه با شفاف‌سازی می‌توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه‌های خلاف واقع که می‌تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود.
در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود  و با ملاحظة آموزه‌های اسلامی  اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preventive Functions of Transparency in Criminal Policy

نویسندگان [English]

  • Adel Sarikhani 1
  • Rooholah Akrami Sarab 2

1

2

چکیده [English]

“Transparency” in administerial structure and among governmental authorities, is of highly effecting preventive measures. If related institution, by making the processvisible in official affaires, increases the risk of corruption and abuse of power, it would decrease. In addition “transparency” as making public confidence, would prevent the false believes, which create the oppportunity for corruption. In this papere we try to review the issue and explain its importance with regarding to Islamic thoughts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive
  • Transparency
  • Criminal Policy
الف) منابع فارسی
قرآن کریم
ـ إبن بابویه قمی(شیخ صدوق)، أبوجعفر محمد بن علی، علل الشرائع، جلد1، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1385.
ـ ابن ابی الحدید معتزلی، أبو حامد عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهجالبلاغه، جلد12و18، تصحیح محمد أبوالفضل إبراهیم، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی ره، چاپ اول، 1404ق.
- ابن بادی السبیعی، فارس بن علوش، "دور الشفافیه و المساءله فی الحد من الفساد الإداری فی القطاعات الحکومیه"، (أطروحه دکتوراه الفلسفه فی العلوم الأمنیه، جامعه نایف العربیه للعلوم الأمنیه فی ریاض، 1431ق.
ـ اربلی، أبوالحسن علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه الائمه علیهم السلام، جلد2، تصحیح هاشم رسولی محلاتی، تبریز: نشر بنی‌هاشمی، چاپ اول، 1381ق.
ـ حسینی شیرازی، سید محمد، من فقه الزهراء علیها السلام، جلد1، قم: رشید، چاپ اول، 1428ق.
- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، منیه المرید فی أدب المفید و المستفید، تصحیح رضا مختاری، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ اول، 1409ق.
ـ سبحانی، جعفر؛ فروغ ابدیّت، جلد2، قم: نشر دانش اسلامی، بی چا، 1363.
ـ صالح، صبحی، نهج‌البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، قم: دارالهجره، چاپ اول، 1414ق.
ـ دلماس مارتی، می ری؛ نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمة علی حسین نجفی ابرندآبادی، جلد1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1381.
ـ طوسی(شیخ)، أبو جعفر محمد بن حسن، الأمالی، قم: دار الثقافه، چاپ اول، 1414ق.
ـ طوسی(شیخ)، أبو جعفر محمد بن حسن، مصباح المتهجد و  سلاح المتعبد، جلد2، بیروت: مؤسسة فقه الشیعه، چاپ اول، 1411ق.
ـ عاملی(شیخ حر)، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 9، قم: مؤسسة آل البیت، علیهم السلام، چاپ اول، 1409ق.
ـ قمی، أبوالحسن علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، جلد1، تصحیح: طیب موسوی جزائری، قم: دارالکتاب، چاپ سوم، 1404ق.
ـ متزا، دیوید؛ سایکز، گرشام؛ «فنون خنثی سازی کنترلهای اجتماعی درونی و بیرونی»، ترجمة حیدر فرهمندفر، مجلة تعالی حقوق، 14و13 1390.
- مجلسی(علامه)، محمد باقر، بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الأطهار، علیهم السلام، جلد21،69و75، بیروت: داراحیاءالتراث العربی، چاپ دوم،1403ق.
- منتظری مقدم، حامد، «یعقوبی و نظریه هم شکلی مردم با حاکمان1»، تاریخ در آینه پژوهش، شمارة1، 1383.
ـ موسوی، سید عباس؛ شکنجه در سیاست جنایی ایران، سازمان ملل و شورای اروپا، دیباچه به قلم علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ اول، 1382.
ـ هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ حسن زاده آملی، حسن و کمره‌ای، محمد باقر، تکمله منهاج البراعه فی شرح نهج‌البلاغه، جلد20، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران: مکتبه الاسلامیه، چاپ چهارم، 1400ق.
- نرم افزار جامع فقه اهل بیت علیهم السلام (کتابخانه تخصصی فقه)، نسخة 2، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم.
- نرم افزار جامع الاحادیث فرهنگ جامع روایات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت علیهم السلام، نسخة 5/3، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم.
ب) منابع انگلیسی
-Anheier, Helmut K; Toepler, Stefan; International Encyclopedia of Civil Society, Vol. 1,New York - Heidelberg: Springer, 2009
-Birkinshaw, Patrick; Freedom of Information (The Law, the Practice and the Ideal), Cambridge: Cambridge University Press, Fourth Edition, 2010.
-Bovens, Mark; Information Rights: Citizenship In The Information Society,2002.Retrievedmay8,2012,fromhttp://igitur-archive.library.uu.nl/law/2012-0321-200605/Information%20rights_Bovens.pdf.
-Brodbeck, Karl-Heinz; TRANSPARENZ ALS ETHISCHERWERT; Paper for the Second Finance & Ethics Congress (Diex, Austria, 2004), 2004. Retrievedjuly, July 13, 2012, from
 
-Dyson, Esther; “Mirror, Mirror on the Wall”, Harvard Business Review, September and October 1997
-Greene, Edie and Heilbrun, Kirk; Wrightsman’s Psychology and the Legal System, USA: Wadsworth, Seventh Edition2011
-Iyer, Venkat; Freedom of Information: Principles for Legislation, Proceedings of the seminars on E-Governance & Democracy in the Millennium: Challenges & Opportunities (Chennai, India, 2000), 2000. Retrieved may 22, 2012, from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan002177.pdf
-Krohn, Marvin D; Lizotte, Alan J and Hall, Gina Penly; Handbook on Crime and Deviance, New York: Springer 2009.
-Lindstedt, Catharina;Naurin, Daniel;Transparency Against Corruption, 2006. Retrieved may 5, 2012, from http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1358/1358046_transparency-against-corruption-_accepted-version_.pdf
-Martin, Brian; Information Liberation: Challenging the Corruptions of Information Power, London: Freedom Press, First Edition 1998
-Mendel, Toby; Freedom of Information (A Comparative Legal Survey), Paris: UNESCO, Second Edition 2008
-Mendel, Toby; The Public’s Right to Know (Principles on Freedom of Information Legislation), London: Article 19, 1999.
-Oliver, Richard.W; What Is Transparency, United States: McGraw-Hill Companies, 2004
-Schauer, Frederick; “Transparency In Three Dimensions, University Of Illinois Law Review, Vol. 2011
-Schram, Frankie; Transparency and Freedom of Information: a Complex Relation, Paper for the Transatlantic Conference on Transparency Research (Utrecht, Netherlands, 2012), 2012. Retrieved June 13, 2012, from http://www.transparencyconference.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schram.pdf
-Šimečka, Martin M; La transparence contre la corruption, 2011. Retrieved July 5, 2012, from
-Transparency International; Corruption Perceptions Index 2010, Berlin: Transparency International, 2010
-Transparency International; Corruption Perceptions Index 2011,
 
Berlin: Transparency International, 2011
-Verhoeven, Amaryllis; The Right To Information: A Fundamental Right? 2000. Retrieved may 5, 2012, from
http://aei.pitt.edu/573/1/Amaryllis.pdf
-Vold, George B; Bernard, Thomas J and Snipes, Jeffrey B; Theoretical Criminology, New York – Oxford: Oxford University Press, Fourth Edition, 1998