دوره و شماره: دوره 73، شماره 68، دی 1388، صفحه 1-174