دوره و شماره: دوره 73، شماره 67، مهر 1388، صفحه 1-165