موضوعات = حقوق قراردادها
تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 321-342

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 283-307

10.22106/jlj.2021.520573.3856

قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی


تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 141-169

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

دوره 83، شماره 108، دی 1398، صفحه 25-49

10.22106/jlj.2020.109586.2773

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر


قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 135-159

10.22106/jlj.2019.67183.1590

لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی


اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 227-247

10.22106/jlj.2019.68429.1608

سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری