نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، شیراز، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، شیراز، ایران

چکیده

انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می‌نماید. به‌لحاظ گونه‌گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره‌ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاه‌های مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جست‌وجو کرده‌اند. در اینجا نظریه‌های نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همۀ شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، ارادۀ تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافت‌های غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به‌عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New Contemplation on Nature of “Will Suspension” Focusing on Practical Challenges

نویسندگان [English]

 • azim kochaki pahne kolahi 1
 • seyed Hekmatallah Askari 2
 • Mohammad Hussein ansari haghighi 3

1 Judge of Justice, Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University (Shiraz Branch), Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University (Shiraz Branch), Shiraz, Iran

3 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University (Shiraz Branch), Shiraz, Iran

چکیده [English]

Excessive legislative recourse to harsh punishments, including long prison terms and executions, is clearly seen in law. In order to find social and legal needs, mankind usually achieve their goals with the help of legal actions. In terms of the diversity of these needs, a variety of legal practices have emerged. One of the characteristics of this diversity is the suspension of legal acts. Meanwhile “Intention” holds an important role in Law and legal actions are interpreted by intention. Our will is the only creator of legal acts. Therefore, there is no other way to understand the suspension of the will than to analyze its nature.
Current views have sought the position of the suspension of the will in the creation and origin. New and different theories are presented that have taken steps to critique past theories. It is clear that in this way, the suitable analysis to be accepted is the one that is applicable in all aspects and types of legal actions and is more compatible with practical practice and the real will of the creator. In this study, the suspension will be examined with this view. For this purpose, the originality of jurisprudence and its rules must be emphasized. So, one should not turn to unrelated approaches of other sciences that are not compatible with the subjects of jurisprudence in order to understand the nature of law. From this perspective, special attention is paid to recognizing the nature of the obligation arising from the expression of the will, as a method of correctly understanding the nature of the suspension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Will
 • Suspension
 • Creation
 • Origin
 • Undertaking
 • فارسی

  • افضلی قادی، فریبا (1384)، «بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه»، مجلۀ فقه و حقوق خانواده، شمارۀ 37 و 38.
  • امامی، سیدحسن (1383)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هفدهم، تهران: اسلامیه.
  • افتخاری، جواد (1383)، حقوق مدنی3، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • امیرمعزی، احمد (1379)، حقوق مدنی3عقود و ایقاعات، چاپ اول، تهران: مجد.
  • بازگیر، یدالله (۱۳۸۲)، قانون مدنی در آیینۀ آرای دیوان عالی کشور، چاپ دوم، تهران: فردوسی.
  • بروجرودی عبده، محمد (1380)، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران: مجد.
  • بهرامی احمدی، حمید (1390)، حقوق تعهدات و قراردادها، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق.
  • پیرهادی، محمدرضا (1386)، انتقال مالکیت در عقد بیع، چاپ اول، تهران: شالیزه.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، الفارق، جلد اول و دوم، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، دوم، پنجم، چاپ سیزدهم، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، دائرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1383)، منطق ادبی، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مجموعۀ محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ دوم، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفدهم، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، فلسفه حقوق مدنی اصول عامه اذن و اذنیات، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1383)، فرهنگ عناصر شناسی، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ضمان عقدی، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، اندیشه و ارتقاء، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، سیستم‌شناسی در علم حقوق، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، علم حقوق در گذر تاریخ، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • حسینی مقدم، سید عسگری (1387)، تعلیق در قراردادها، چاپ اول، قم: بوستان کتاب.
  • حائری شاه باغ، سیدعلی (1382)، شرح قانون مدنی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: گنج دانش.
  • ره پیک، سیامک (1387)، حقوق مدنی حقوق قراردادها، چاپ دوم، تهران: خرسندی.
  • شهیدی، مهدی (1384)، حقوق مدنی3تعهدات، چاپ هشتم، تهران: مجد.
  • شهیدی، مهدی (1384)، حقوق مدنی6، چاپ چهارم، تهران: مجد.
  • شهیدی، مهدی (1386)، شروط ضمن عقد، چاپ اول، تهران: مجد.