دوره و شماره: دوره 82، شماره 104، دی 1397، صفحه 1-280 
آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

صفحه 67-93

10.22106/jlj.2018.34678

راضیه سبزه علی؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری