دوره و شماره: دوره 82، شماره 103، مهر 1397، صفحه 1-1 
توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان

صفحه 51-74

10.22106/jlj.2018.33930

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی

صفحه 123-150

10.22106/jlj.2018.33933

عبدالله شمس؛ ابراهیم تقی زاده؛ کامران میرحاجی