بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین ‎المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق می‌کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای‌بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بین‌المللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافق‌هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن‌نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی می‌تواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Negotiation Clause in Settlement of Commercial Disputes by Considering International Legal Practice

نویسندگان [English]

  • AbdolHoddein Shiravi 1
  • Mohammad javad kazemi 2
1 استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده [English]

In commercial contracts, the parties usually agree to settle their disputes through amicable negotiations prior to refereeing them to arbitration or judiciary and hereby they will be achieved a settlement by maintaining their commercial relations with the lowest cost, time and damages. Although these agreements are very prevalent in commerce, their legal status, especially in respect of obligations of the parties and legal consequences of their breach, has not thoroughly been discussed. In this research paper, the legal status of these agreements will be first studied as an obligation on the parties to negotiate before refereeing their disputes to arbitration or judiciary. Based on such agreements, the parties are banned from referring their disputes to arbitration or judiciary before they first try to settle their disputes via amicable negotiations on a bona fide basis and on an organized manner. The breach of this obligation would also lead to a contractual liability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiation Clause
  • Alternative Dispute Resolution (ADR)
  • Breach of Obligation to Negotiate
  • Remedy for Breach of Negotiation Clause
-     آقایی، سید داود، «آداب دیپلماسی و فنون مذاکره»، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1387.
-   الماسی، نجادعلی، «شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه، حقوق انگلیس و آمریکا»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، 1369.
-   پاکدامن، رضا، «فرآیند مذاکره و تحقق معاملات بین المللی؛ پیش‌نیازها، هدایت مذاکرات و پیگیری توافقات»، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1389.
-   توسلی جهرمی، منوچهر، «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات جمهوری اسلامی ‌ایران، شماره26-27، 1380-1381.
-   جعفرپور، کوروش، حسن نیت در تجارت بین الملل، دانشنامه حقوق و سیاست، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 1، شماره3، 1384.
-     خدابخشی، عبدالله، «حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی»، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، 1391.
-     درویشی هویدا، یوسف، «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف»، چاپ اول، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 1388.
-     زندی، محمدرضا، «رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی: داوری»، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1388.
-     شهیدی، مهدی، «شروط ضمن عقد»، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1387.
-     شیروی، عبدالحسین، «داوری تجاری بین‌المللی»، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت،1391.
-   صفایی، سیدحسین، «سخنی چند درباره نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره40، 1377.
-     فیشر، راجر؛ یوری، ویلیام، «اصول و فنون مذاکره»، ترجمه مسعود حیدری، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1391.
-     کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی‌قراردادها»، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، 1376.
-   معصومی، پندار، «قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات»، ویژه‌نامه مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، 1391.
-     Connel, Mary Ellen, “International Dispute Settlement”, Dartmouth Publishing, 2003.
-     Francis, Gurry, “Confidentiality in mediation”, WIPO conference on mediation, organized by WIPO arbitration and mediation, Geneva, 1996.
-     Kaplow, Louis; Shavell, Steven, “Economic analysis of law”, Harvard Law School publishing, 1999.
-     Kovach, Kimberlee, “Mediation, The handbook of dispute resolution”, Jossey, 2005.
-     Kramer, X. E; Van Rhee, C. H., “Civil Litigation in a Globalizing World”, Springer Publication, 2012.
-     Leonard, Sarah; Kanagag, Dharmananda, “Peace talks before war: The enforcement of clauses for dispute resolution before arbitration”, Journal of international arbitration, Vol. 23, No.4, 2006.
-     Marriot, Arthur, “ADR in civil and commercial disputes”, Bernstein Handbook of Arbitration and Dispute Resolution Practice, Vol. 1, London, Sweet and Maxwell, 2003.
-     Redfern, Alan; Hunter, Martin, “Law and Practice of International Commercial Arbitration”, London, Sweet & Maxwell, 2003.
-     Shavell, Steven, “Alternative Dispute Resolution: An Economic Analysis”, Journal of Legal Studies, Vol. 24, Number 1, 1995.
-     Sweet, Lauren, “Obligation to Friendly negotiation; An Enforceable Condition Precedent to Arbitration”, The European, Middle Eastern and African Arbitration Review, 2015.