دوره و شماره: دوره 76، شماره 79، مهر 1391، صفحه 1-263