نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

اختلافات تجاری در عرصه‌ی بین‌الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می‌گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می‌شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونه‌اند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. با این‌که غالب مقررات حاکم بر ایرادات در زمره‌ی قواعد تکمیلی هستند و توجه به آن‌ها حسب مورد منوط به ابراز آن توسط طرف یا طرفین دعوا می‌باشد، ولی برخی از آن‌ها قواعد آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط دارند. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران با این‌که در نوبه‌ی خود تحولی ستودنی در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل به حساب می‌آید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفاً کلیتی از آن را مطرح کرده است، با خلاء اساسی مواجه است. پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن این‌که طرفین دعوی در داوری تجاری ‌بین‌المللی چه ایرادهایی می‌توانند مطرح نمایند و اثر آن چه خواهد بود، به بررسی ایرادات با اثر مانع موقتی و تصمیم اتخاذی داوران نسبت به ایراد خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Objections with Temporary Impediment Effect in International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Ali Ansari
  • Javad Askari Dehnavi

چکیده [English]

Commercial disputes in the international arena are basically settled through arbitration mechanism. In the course of arbitration, as a suitable and reliable authority for resolving commercial disputes, the issue of objections as a form of parties’ defence is introduced. Objections in terms of the impacts they might have on arbitration process, could be categorized into the objections with the effect of permanent and temporary impediment (to the proceedings). Although most applicable governing laws on objections are among the supplementary rules and considering them depends on expressing consent by the party or parties in dispute as the case may be, however some of the objections are mandatory provisions and are related to the public policy. Despite the fact that the Iranian Law on International Commercial Arbitration in its part is regarded as a commendable evolution in the international commercial arena, since it has not elucidated the issue of objections and merely has discussed its totality, leads it to encounter a fundamental gap. The study proceed with objections with temporary impediment effect and arbiters decisions by considering parties can what objections proposed and what are their effects in international commercial arbitration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Commercial Arbitration
  • Objections
  • Temporary Impediment
  • Waiver (of the right to object)
  • Mandatory Provisions (in other words
  • Inviolable laws)
  • international public policy
اسکینی، ربیعا، «اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی»، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره‌ی 25، دی  1369.
اسکینی، ربیعا، «تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی»، مجله‌ی حقوقی، تهران: دفتر خدمات حقوقی ‌بین‌المللی، شماره‌ی 11، پاییز و زمستان 1368.
اسکینی، ربیعا، «داوری‌پذیری دعاوی در حقوق ایران»، مجموعه مقالات یکصدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، 1390.
افتخار جهرمی، گودرز، «کارگاه آموزشی داوری تجاری بین‌المللی»، به گزارش: حمیدرضا نیکبخت، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، تهران: دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌‌های 29 و 30، بهار و تابستان 1379.
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، تهران: گنج دانش، چاپ نخست، 1384.
امیر معزی، احمد، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران: دادگستر، چاپ دوم،  1388.
انصاری، علی؛ مبین، حجت، «قواعد فراملی در داوری تجاری بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق ایران»، مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره‌ی 3، پاییز 1389.
اول لندو، «حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین‌المللی»، برگردان: محسن محبی، مجله‌ی حقوقی، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره‌ی 5، بهار 1365.
آقا حسینی، محسن و موسوی، زهرا، «بار اثبات مدعی و معیار آن در رویه دیوان داوری ایران-ایالات متحده»، مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، 1390.
تاپ‌من، مایکل‌، «جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی»، برگردان: محمدجواد میرفخرایی، مجله‌ی حقوقی، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره‌ی 12، بهار و تابستان 1369.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد نخست، تهران: گنج دانش، چاپ نخست، 1378.
سلیمانی‌پور، محمد‌مهدی و الهی، محمد، «داوری در فقه اسلامی»، مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، 1390.
سیفی، سید‌جمال، «قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال»، مجله‌ی حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره‌ی 23، پاییز و زمستان 1377.
سلیم، هادی‌، «قراردادهای دولتی و ویژگی‌های نظام‌های حقوقی دوگانه‌گرا»، برگردان: محسن محبی و سید مقداد ترابی، مجله‌ی پژوهش حقوق و سیاست، شماره‌ی 25، پاییز و زمستان 1387.
شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ نخست، 1389.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی-پیشرفته، جلد نخست، تهران: درّاک، چاپ هفدهم، 1387.
کاکاوند، محمد، «رأی شماره‌ی 89/15/د/36»، فصل‌نامه‌ی مرکز داوری اتاق ایران، دوره‌ی جدید، شماره‌ی 6، تابستان 1390.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1385.
کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران: مجد، چاپ نخست، 1386.
مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، تهران: فکرسازان، چاپ نخست، 1387.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360.
نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری ‌بین‌المللی- آیین داوری، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ نخست، 1388.
B.V. Bureau Wijsmuller v. United States of America, 1976,  A.M.C. 2514.
Derains, Yves; Schwartz, Eric A., A Guide to the New ICC Rules of Arbitration, Kluwer, 1998.
Emilia Onyema, International Commercial Arbitration and the Arbitrator,s contract, London and New York: Routledge, 2010 .
International Chamber of Commerce, In force as from 1 January 2012, Available at:http://www.iccwbo.org/ICCDRSRules/.
Klaus Lionnet, The Arbitrator,s contract, Arbitration International, Vol 15 (2), 1999.
Mauro Rubino-Sammartano, International Arbitration Law, Kluwer Law & Taxation Publishers, Boston, 1989.
Mustill, Michael; Boyd, Stewart, The Law and Practice of Commercial Arbitration in England, 2nd ed, London: Butterworths Companion, 2001.
Netherlands - Arbitration Act, Code of Civil Procedure, 1 December 1986.
Redfern A. et al, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4 ed., London: Sweet & Maxwell, 2004.
Switzerland’s Federal Code on Private International Law (CPIL), 1987.
Tetley, Willaim, «Good faith in Contract Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering», Mc Gill university,2004.
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) With amendments as  adopted in 2006.