دوره و شماره: دوره 76، شماره 77، فروردین 1391، صفحه 1-213 
ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام

صفحه 9-33

10.22106/jlj.2012.11061

محمدجواد فتحی؛ حامد رهدارپور؛ فرهاد چنگایی