موضوعات = حقوق بشر
جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 21-48

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی