دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بزه دیدگان و نظام عدالت جنائی

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، ، صفحه 75-118

چکیده
  بزه‌دیده واقعیتی است که دست‌کم از دو منظر می‌توان بدان نگریست.از نظرگاه نخست،برخی از بزه‌دیدگان از پایگاه بالاتری در فضای جرم و بزه‌دیدگی برخودارند و تجربه بزه‌دیدگی‌شان را نسبت به دیگر بزه‌دیدگان‌ باید جدی‌تر گرفت.در این مفهوم،بزه‌دیده پدیده‌ای اجتماعی است که‌ مراتب و کلیشه‌های قدرت در جامعه را بازتاب می‌دهد.از نظرگاه ...  بیشتر

رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 68، شماره 49-48 ، مهر 1383، ، صفحه 123-168

چکیده
  این مقاله تلاش می‌کند تا رهیافتی نو از پیش‌گیری از جرم را در پرتو سیاست‌ جنائی بشناساند.ویژگی این رهیافت آن است که یک دیدگاه دوگانهء حقوقی- جرم‌شناسانه در ان بازتاب می‌یابد.از دیدگاه حقوقی،نویسنده از ویژگی‌ پیش گیرنده ضمانت اجراهای کیفری در پرتو نظریه‌های کیفرشناسانه سخن‌ می‌گوید.از دیدگاه جرم‌شناسی نیزی نقش ابزارهای آموزشی-پرورشی ...  بیشتر

سه گفتار تطبیقی در بزه دیده شناسی: داخلی، منطقه ای و بین المللی

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 68، شماره 46 ، فروردین 1383، ، صفحه 174-192

چکیده
  بزه‌دیده واقعیتی است که نه تنها باید به بررسی نقش و سهم او در فرایند جنائی پرداخت،بلکه باید به نقش و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نیز توجه کرد.زیرا،این توجه و حمایت بایسته از او اثر چشمگیری در پیشگیری از جرم از رهگذر پیشگیری از بزه‌دیدگی دارد.بی‌گمان،شناخت‌ یافته‌ها و ملاکهای داخلی،منطقه‌ای و بین المللی در پرتو یک مطالعهء تطبیقی ...  بیشتر