نویسنده = مهرداد رایجیان اصلی
جایگاه بزه دیدگان در نظریه ی سزادهی

دوره 72، شماره 63-62، فروردین 1387، صفحه 303-320

10.22106/jlj.2008.11297

مهرداد رایجیان اصلی


بزه دیدگان و نظام عدالت جنائی

دوره 69، شماره 53-52، مهر 1384، صفحه 75-118

مهرداد رایجیان اصلی


رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم

دوره 68، شماره 49-48، مهر 1383، صفحه 123-168

مهرداد رایجیان اصلی


سه گفتار تطبیقی در بزه دیده شناسی: داخلی، منطقه ای و بین المللی

دوره 68، شماره 46، فروردین 1383، صفحه 174-192

مهرداد رایجیان اصلی


سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با سلاحهای شیمیایی

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 19-31

مهرداد رایجیان اصلی


معمای مجازات معاون جرم در قانون مجازات اسلامی

دوره 66، شماره 40، مهر 1381، صفحه 33-58

مهرداد رایجیان اصلی


چالش جرم سازمان یافته

دوره 64، شماره 31، تیر 1379، صفحه 147-158

مهرداد رایجیان اصلی