نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله تلاش می‌کند تا رهیافتی نو از پیش‌گیری از جرم را در پرتو سیاست‌ جنائی بشناساند.ویژگی این رهیافت آن است که یک دیدگاه دوگانهء حقوقی- جرم‌شناسانه در ان بازتاب می‌یابد.از دیدگاه حقوقی،نویسنده از ویژگی‌ پیش گیرنده ضمانت اجراهای کیفری در پرتو نظریه‌های کیفرشناسانه سخن‌ می‌گوید.از دیدگاه جرم‌شناسی نیزی نقش ابزارهای آموزشی-پرورشی از رهگذر نهادهای اجتماعی همچون خانواده و مدرسه،از یک سو،و ابزارهای‌ فنی یا همان ساز و کارهیا فناورانه،از دیگرسو،در پیش‌گیری به محک‌ تحلیل گذاشته می‌شود.گونه‌شناسی موردنظر در این دو دیدگاه خود بر پایه‌ یک طبقه‌بندی کلی،در بر دارندهء پیش‌گیری واکنشی و کنشی،گنجانده و شناسانده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم

نویسنده [English]

  • Mehrdad Rayjian Asli