موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 131-152

10.22106/jlj.2021.531735.4218

صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش


اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 175-200

10.22106/jlj.2021.140299.3819

علی بهادری جهرمی؛ محمدرضا علی پور


وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 309-333

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی


تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 65-82

10.22106/jlj.2021.136332.3676

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی


حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 109-129

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه


کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 27-52

10.22106/jlj.2021.130157.3502

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد


چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 343-375

10.22106/jlj.2020.120551.3132

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا


سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 19-43

10.22106/jlj.2020.135010.3618

رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه


جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 69-91

10.22106/jlj.2020.124986.3349

محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه


مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 161-184

10.22106/jlj.2021.137745.3724

مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان


طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 185-205

10.22106/jlj.2021.127130.3387

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب