دوره و شماره: دوره 56، شماره 4، تیر 1371، صفحه 1-284