دوره و شماره: دوره 56، شماره 5، مهر 1371، صفحه 1-236