دوره و شماره: دوره 56، شماره 3، فروردین 1371، صفحه 1-290