نویسنده

دادیار دادسرای نظامی تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا

عنوان مقاله [English]

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده [English]

  • Hamid Dalir