نویسنده

فوق الیسانس حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه دهخدا

عنوان مقاله [English]

اصل قانونی بودن جرایم و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2

نویسنده [English]

  • Mohammadreaz Bandarchi