دوره و شماره: دوره 62، شماره 25، دی 1377، صفحه 1-276