دوره و شماره: دوره 62، شماره 23، تیر 1377، صفحه 1-276