تعهد به نفع شخص ثالث (تحلیلی بر قسمت اخیرماده 196 قانون مدنی)

نویسنده


عنوان مقاله [English]

تعهد به نفع شخص ثالث (تحلیلی بر قسمت اخیرماده 196 قانون مدنی)

نویسنده [English]

  • Mehdi Keshavarzi