منطق گرایی در حقوق (بحثی در خصوص چگونگی انتساب خسارت بدنی به طرف عقد)


عنوان مقاله [English]

منطق گرایی در حقوق (بحثی در خصوص چگونگی انتساب خسارت بدنی به طرف عقد)

نویسنده [English]

  • Mohammad Salehi rad