دوره و شماره: دوره 71، شماره 60، مهر 1386، صفحه 1-180