دوره و شماره: دوره 71، شماره 61، دی 1386، صفحه 1-206