دوره و شماره: دوره 75، شماره 74، تیر 1390، صفحه 1-208 
عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 9-39

10.22106/jlj.2011.11082

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی