کلیدواژه‌ها = دادگاه
نهاد توقف تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

دوره 76، شماره 77، فروردین 1391، صفحه 193-213

10.22106/jlj.2012.11067

مهدی بختیاری


اصل نسبی بودن رأی حقوقی

دوره 74، شماره 71، مهر 1389، صفحه 41-71

10.22106/jlj.2010.11164

جمال صالحی ذهابی


انتقاداتی بر قانون و نرسیدگی به تخلفات قضات

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 212-217

حمیدرضا سقزچی