دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق تجارت
دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت‌ها

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 67-98

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.523122.3923

چکیده
  دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می‌شود، یکی از انواع دعاوی سهام‌داران در حقوق شرکت‌ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام‌داران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل می‌شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می‌یابد. اینکه آیا سهام‌دار می‌تواند جبران این کاهش ارزش ...  بیشتر

حقوق داوری
چالش‌های شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری در چهارچوب مادۀ 2 کنوانسیون نیویورک 1958

محمدعلی بهمئی؛ احسان صلحی

دوره 85، شماره 114 ، تیر 1400، ، صفحه 107-134

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.124356.3322

چکیده
  کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ...  بیشتر

حقوق خصوصی
قرارداد داور

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی

دوره 83، شماره 107 ، مهر 1398، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.78146.1871

چکیده
  امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر ...  بیشتر