نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می‌شود، یکی از انواع دعاوی سهام‌داران در حقوق شرکت‌ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام‌داران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل می‌شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می‌یابد. اینکه آیا سهام‌دار می‌تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیان‌زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقالۀ حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت‌ها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام‌داران و با مطالعۀ قوانین و رویۀ قضایی در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به‌ویژه در نظام حقوقی ایران امکان‌سنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیۀ «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی‌های مقاله نشان می‌دهد این نوع خسارات در نظام‌های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Shareholders' Claims for Reflective Loss in Corporate Law

نویسندگان [English]

 • Mohammad-Ali Bahmaei 1
 • Mohammad-Reza Narimani Zamanabadi 2

1 Assistant Professor, Department of International Trade Law, School of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Master of Private Law, School of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Shareholders’ claims for reflective loss, also called indirect claims, are a certain type of shareholder lawsuit in corporate law. Reflective losses are those damages incurred by shareholders of a company in the form of devaluation of their shares resulting from losses sustained by the corporate entity. Whether a shareholder is allowed to seek compensation for such devaluation by bringing direct action against the wrongdoer is the main question this paper addresses. The article attempts to answer the question in light of corporate law and civil liability principles. In doing so, reflective loss claims are analyzed after a brief review of other types of shareholders’ claims and by reference to common law and civil law jurisprudence. The article also examines the feasibility of such claims under Iranian law. The article also reviews the UK Supreme Court’s decision in Sevilleja dated 15 July 2020 as the latest judicial development concerning reflective loss. The article concludes that these damages are barred under major legal systems and also under Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reflective Loss
 • Shareholders' Claims
 • Corporate Law
 • Derivative Claims
 • Indirect Claims
 • Proper Claimant Rule
 • فارسی

  • اسکینی، ربیعا (1392)، حقوق تجارت؛ شرکتهای تجاری، جلد دوم، ویراست دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
  • پاسبان، محمدرضا (1394)، حقوق شرکتهای تجاری، ویراست دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
  • پاسبان، محمدرضا و مجتبی جهانیان (1392)، «دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان»، پژوهش حقوق خصوصی، شمارۀ 4.
  • دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی (1392)، قانون تجارت در نظم کنونی حقوقی، چاپ بیستم، تهران: انتشارات دادستان.
  • عیسائی تفرشی، محمد، سعیده امیرتیموری، مرتضی نصیری و مرتضی شهبازی‌نیا (1393)، «مفهوم دعوای مشتق و ویژگی استثنایی آن (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، فرانسه و ایران)»، مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، دورۀ 18، شمارۀ 4.
  • فرحناکیان، فرشید (1398)، قانون تجارت در نظم کنونی حقوقی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات میزان.
  • کاتوزیان، ناصر (1395)، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، قواعد عمومی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • شمس، عبدالله (1393)، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ سی‌و‌یکم، تهران: دراک.

  آرای قضایی

  • دادنامۀ شمارۀ 9209970900800621 مورخ 08/04/1392 شعبۀ 8 دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9209970902200999 مورخ 12/05/1392 شعبۀ 22 دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9209970905600437 مورخ 13/12/1392 شعبۀ 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9209970222700525 مورخ 19/04/1392 شعبۀ 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970222801226 مورخ 30/10/1391 شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
  • دادنامۀ شمارۀ 9209970220700106 مورخ 21/02/1392 شعبۀ 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970223701517 مورخ 26/12/1391 شعبۀ 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

  انگلیسی / فرانسوی

  Books

  • Bourne, Nicholas, Principles of Company Law, 3rd edition, Cavendish Publishing Ltd., 1998.
  • Chen, Wenjing, A Comparative Study of Funding Shareholder Litigation, Springer, 1st edition, 2017.
  • Davies, Paul, Worthington, Sarah, Gower Principles of Modern Company Law, 10th edition, Sweet & Maxwell, 2016.
  • Dignam, Alan; Lowry, John; Company Law, 7th edition, Oxford University Press, 2012.
  • Goo, S H, Minority Shareholders’ Protection; A Study of Section 459 of the Companies Act 1985, 1st edition, Cavendish Publishing Ltd, 1994.
  • Hannigan, Brenda, Company Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2012.
  • Dine, Janet, Company Law, 2nd edition, Cavendish Publishing Ltd. 1999.
  • Joffe, Victor et al., Minority Shareholders: Law, Practice and Procedures, 3rd edition, Oxford University Press, 2008.
  • McLaughlin, Susan, Unlocking Company Law, 2nd edition, Routledge, 2013.
  • Merle, Philippe, Droit Commercial: Sociétés Commerciales, 7th edition, Dalloz, 2000.
  • Reisberg, Arad, Derivative Actions and Corporate Governance: Theory and Operation, 1st edition, Oxford University Press, 2009.
  • Sealy, Len, Worthington, Sarah, Sealy's Cases and Materials in Company Law, 9th edition, Oxford University Press, 2010.
  • Wrbka, Stefan, Van Uytsel, Steven, Siems, Mathias (eds.), Collective Actions – Enhancing Access to Justice and Reconciling Multilayer Interests?, 1st edition, Cambridge University Press, 2012.

  Articles

  • Anderson, Helen; Welsh, Michelle; Ramsay, Ian; Gahan, Peter; “The Evolution of Shareholder and Creditor Protection in Australia: An International Comparison”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 61, Issue 1, 2012.
  • Braendle, Udo, “Shareholder Protection in the USA and Germany; Law and Finance Revisited”, German Law Journal, Vol. 7, No. 3, 2006.
  • Buckle, Paul, “The Rule Against Reflective Loss, Trusts and Freeman v Ansbacher in Jersey”, Trusts &Trustees, Vol. 16, No. 9, 2010.
  • Chaisse, Julien, “Shareholder Protection Reloaded – The Matrix of Shareholder Claims for Reflective Loss”, Stanford Journal of International Law, Vol. 52 Issue 1, 2016.
  • Clarke, Malcolm, “Litigation by Shareholders and Reflective Loss”, The Cambridge Law Journal, Vol. 60, Part 2, 2001.
  • Conway, Gerard, “Ne Bis in Idem in International Law”, International Criminal Law Review, 2003.
  • De Jong, Bas J. “Shareholders’ Claims for Reflective Loss: A Comparative Legal Analysis”, European Business Organization Law Review, Vol. 14, No. 1, 2013.
  • DeMott, Deborah A., “Shareholder Litigation in Australia and the United States: Common Problems, Uncommon Solutions”, Sydney Law Review, Vol. 11, 1986.
  • Fleischer, Holger, “Comparative Corporate Governance in Closely Held Corporations”, in Gordon, Jeffrey N., Ringe, Wolf-Georg (eds.), The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, 1st edition, Oxford University Press, 2018.
  • Gelter, Martin, “Mapping Types of Shareholder Lawsuits across Jurisdiction”, ECGI Working Paper Series in Law, Fordham University School of Law, Working Paper No. 363/2017, in Erickson, Jessica; Griffith, Sean; Webber, David; Winship, Verity (eds.), Research Handbook on Representative Shareholder Litigation, Edward Elgard Publishing, 1st edition, 2018.
  • Gelter, Martin, “Why do Shareholder Derivative Suits Remain Rare in Continental Europe?”, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 37, Issue 3, 2012.
  • Goo, S H, “Multiple Derivative Action and Common Law Derivative Action Revisited: A Tale of Two Jurisdictions”, Journal of Corporate Law Studies, Vol. 10, No. 1, 2010.
  • Ireland, Paddy, Grigg-Spall, Ian, Kelly, Dave, “The Conceptual Foundations of Modern Company Law”, Journal of Law and Society, Vol. 14, No. 1, 1987.
  • Hill, Jennifer, “Visions and Revisions of the Shareholder”, American Journal of Comparative Law, Vol. 48, 2000.
  • Koh, Pearlie, “The Shareholder’s Personal Claim: Allowing Recovery for Reflective Loss”, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 23, 2011.
  • Likillimba, Guy-Auguste, “Le Préjudice Individuel et/ou Collectif en Droit des Groupements”, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz, 2009.
  • Lowe, Tom, “Mixed and Multiple Derivative Claims to Address Reflective Loss Problems”, Trusts &Trustees, Vol. 20, No. 9, 2014.
  • McLeannan, JS, “Companies, Shareholders and Reflective Losses”, Mercantile Law Journal, Vol. 17, Issue 2, 2005.
  • Shapira, Gioba, “Shareholder Personal Action in Respect of a Loss Suffered by the Company: The Problem of Overlapping Claims and Reflective Loss in English Company Law”, The International Lawyer, Vol. 37, No. 1, 2003.
  • Siems, Mathias, “Private Enforcement of Directors’ Duties; Derivative Actions as a Global Phenomenon”, in Wrbka, Stefan, Van Uytsel, Steven, Siems, Mathias (eds),
  • Spotorno, Agustin, “Why is the Rule in Foss v. Harbottle Such an Important One?”, Business Law Review, Vol. 39, No. 6, 2018.
  • Steinfeld, Alan, “In the Looking Glass: Holding Companies and Reflective Loss”, Trusts &Trustees, Vol. 22, No. 3, 2016.
  • Xiaoning Li, A Comparative Study of Shareholders’ Derivative Actions: England, The United States, Germany and China, Kluwer, 2007.

  Judgements and Awards

  England

  • Alfred McAlpine Construction Ltd v Panatown Ltd [2001] 1 AC
  • Bond v Barrow Haematite Steel Co (1902) 1 Ch 353
  • Burland v Earle (1902) AC 83
  • Day v Cook (2001) EWCA Civ 592
  • Foss v Harbottle (1843) 2 Hare 461
  • Gaetano Ltd v Obertor Ltd (2009) EWHC 2653 (Ch)
  • Gardner v Parker (2004) EWCA Civ 781
  • George Fischer (Great Britain) Ltd v Multi Construction Ltd (1995) 1 BCLC 260
  • Giles v Rhind (2002) EWCA Civ 1428
  • Johnson v Gore Wood (2002) 2 AC 1 per Lord Bingham
  • Lee v Sheard (1956) 1956 QB 1 192 – 1956
  • Liverpool No 2 [1963];
  • Macaura v Northern Assurance co Ltd. (1925) AC 619
  • MacDougall v Gardiner (1875) 1 Ch. D. 13 - Supreme Court (1875)
  • Mozley v Alston, (1847) 1Ph
  • Prudential Assurance v Newman (1982) 1 Ch 204
  • Rushmer v Mervyn Smith (2009) EWHC 94 (QB)
  • Sevilleja v Marex Financial Ltd (2020)
  • Shaker v Al-Bedrawi (2002) EWCA Civ 1452
  • Webster v Sandersons (2009) EWCA Civ 830
  • Wood v Odessa Waterworks Co (1889) Lr 42 Ch d 636

  United States

  • Carter v Berger (1985) 777 F.2d 1173
  • Cashman v Coopers (1993) 623 N.E.2d 907 251 Ill. App.3d 730 191 Ill. Dec. 317
  • Erlich v Glasner (1969) 418 F.2d 226, 227-28 (9th Cir.)
  • Gaubert v United States (1989) 855 F.2d 1284 (5th Cir.).
  • Mann v Kemper Fin. Cos. (1993) 247 Ill.App.3d 966, 973, 187 Ill. Dec. 726, 618 N.E.2d 317, 322
  • O'Bannon v Town Court Nursing Center (1980) 447 U.S. 773, 100 S.Ct. 2467, 65 L.Ed.2d 506
  • Quarles v City of East Cleveland, (1999) US App. LEXIS 34061 (6th Cir.)
  • Rand v Anaconda-Ericsson Inc. (1986) 794 F.2d 843
  • Small v Goldman (1986) 637 F.Supp. 1030, 1031 (D.N.J.)
  • Stevens v Lowder (1981) 643 F.2d 1078
  • Tooley v Donaldson (2004) Lufkin & Jenrette, Inc., 845 A.2d 1031 (Sup. Ct. Del.)
  • Twohy v First National Bank of Chicago (1985) 758 F.2d 1185, 1194 (7th)
  • Varga v McGraw Hill Fin. Inc. (2015) NY Slip Op 31453 (U)
  • Warren v Manufacturers National Bank of Detroit (1985) 759 F.2d 542
  • Zokoych v Spalding (1976) 36 Ill.App.3d 654, 663, 344 N.E.2d 805

  France

  • Cour de cassation, affaire No. 97-10886 (2002)
  • Cour de cassation, affair No. 99-80387 (2000)
  • Cour de cassation, affaire No. 97-80664 (2000)
  • Cour de cassation, affaire No. 97-84885 (2000)
  • Cour d'appel de Versailles, affaire No. 04-1262 (2005)

  Germany

  • BGH 20.03.1995, BGHZ 129, 136, 166

  Netherlands

  • Ventaz Engineering v Industriebond FNV, HR Dec. 12, 1997, NJ 1998/348
  • Tuin Beheer v Houthoff Buruma, HR Feb. 16, 2007, JOR 2007/112
  • Van den Mosselaar v Lagero, HR Jul. 14, 2000, NJ 2001/685
  • Chipshol v Coopers & Lybrand, HR Jun. 15, 2001, JOR 2001/172
  • Kessock v S.F.T. Bank N.V., HR Nov. 2, 2007, NJ 2008/5.
  • Poot v ABP, HR Dec. 2, 1994, NJ 1995/288

  Reports and Guidelines

  • Study on Minority Shareholders Protection – Final Report, European Commission, Publication Office of the European Union, 2018. Available at:

  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1893f7b8-93a4-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en, last visited on May 29, 2020.

  • Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations, Eisenberg, Melvin A. (chief reporter), American Law Institute, 2012.
  • G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, 2015.

  Miscellaneous

  • http://www.dutchcivillaw.com/content/legalsystem011.htm, last visited on December 5, 2020.
  • Bigge, David M., “Judicial Economy in Investor-State Disputes”, Kluwer Arbitration Blog, 2017.