دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه

انور احمدی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15721

چکیده
  اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر ...  بیشتر

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه

فاطمه قناد؛ مسعود اکبری

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15716

چکیده
    پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی ...  بیشتر

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر

علی ساعت چی؛ سروش سیدیان هاشمی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15717

چکیده
       مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه‌ی بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده‌ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می‌دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون‌های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ...  بیشتر

اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15711

چکیده
      هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم ...  بیشتر

نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه

سکینه کرمی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، صفحه 107-134

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15718

چکیده
  امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از ...  بیشتر

رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392

فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، صفحه 135-160

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15719

چکیده
  رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند ...  بیشتر