نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه‌ی بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده‌ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می‌دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون‌های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره‌ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده‌اند. همچنین در حوزه‌ی داخلی، موضع قانون‌گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می‌رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره‌ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره‌ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه‌ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است.     بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه‌ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil Liability of Air carrier in Position Of Delay

نویسندگان [English]

  • Ali Saatchi 1
  • Sourosh Seyedian Hashemi 2

چکیده [English]

Civil liability of air carrier have international and domestic aspects. Although according to Article 19 of Warsaw and Montreal convention"", there is no clear definition of delay in both conventions and recoverable damages and remedies as well. Also, Iranian legislator point of view is debatable and it is not clear which provisions are applicable,therefore genral rules of responsibility are applicable here. Moreover, passengers, due to lack of special provisions, have many difficulty, that  clearly, is in opposite to principle of providing more rights for passengers.   In this contribution, concept of delay and recoverable damages in light of international case law and legal doctrine are examined, and position of Iranian legislator in domestic flights are analyzed to find an appropriate solution comparatively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warsaw convention
  • Montreal convention
  • Case Law
  • claimable damage
  • domestic and international flight
-       بادینی، حسن، فلسفه­ مسئولیت مدنی، چاپ نخست، شرکت سهامی انتشار، 1384.
-       صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، چاپ یازدهم، انتشارات میزان، 1389.
-       ___________؛ و حبیب‌الله رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ چهارم، انتشارات سمت، 1391.
-       فخاری، امیرحسین؛ و مسلم محمدزاده، «ارکان تحقق مسئولیت قراردادی متصدی حمل‌و‌نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرال 1999»، معارف اسلامی و حقوق، سال هشتم، شماره نخست، بهار و تابستان 1386.
-       قاسم‌زاده، سیدمرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ هشتم، انتشارات میزان، 1388.
-       کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد ـ ایقاع، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار، 1379.
-       کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1386.
-       یزدانیان، علیرضا، «مبانی مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل‌و‌نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره هفتاد و سوم، بهار 1390.
 
-       Colebunders, Caroline, Multimodal cargo carrier liability and insurance: in search of suitable regime, Netherland, Law Facultyof Gent University, 2012-2013.
-       Diederiks-Verschoor, I.H.Ph ."The Liability for Delay in Air Transport'', Air and Space Law, Vol.26 ,No.6, 2001.
-       Diederiks-Verschoor, Isabella Henrietta Philepina, Butler M.A., An Introduction to Air Law, 8th Revised Edition, Netherlands: Kluwer Law International, 2008.
-       Videla, Federico, Aeronautical Law, Netherlands, Stijhoff and Nordhoff Publisher, 1979.
-       Franks M. R., "Airline Liability For Loss, Damage, Or Delay Of Passenger Baggage", Fordham Journal Of Corporate & Financial Law, Vol. 12, 2007.
-       Giaschi, Christopher J., An Overview and A Summary of Recent Developments Presented to the Marine Insurance Association of British Columbia on 13 November 2003, available at: http://www.admiraltylaw.com/papers/Aircarriage.pdf.
-       Giemulla, Elmar; & Ronald Schmid (eds), Montreal Convention Commentary ,The Hagu ,Kluwer Law International ,2006.
-       Goldhirsch, Lawrence (Editor), The Warsaw Convention Annotated: A Legal Handbook, Hague: Kluwer Law International, 2000.
-       IATA Essential Documents on International Air Carrier Liability (2nd ed) January, 2004.
-       Clarke, Malcolm, Contracts of Carriage by Air, London, Loyd`s List Publication, 2013.
-       Miller, Georgette: Liability in International Air Transport, Deventer, Kluwer Law International, 1977.
-       Raffaele, Steven, Hurry Up and Wait: Air Carrier Liability for Flight Delays, SMU Air Law Symposium, February, 2008.
-       Ruwantissa, Abeyratne, ''Access to Financial Statements of Airline Pilots and Privacy Issues - The Silk Air Crash'', Air and Space Law, Vol. 25, no.3, 2000.
-       Shawcross, Christopher; & Kenneth Beaumont, Air Law, Butterworth Publishing, 1977.
-       Szakal, Arpad, Air Carrier’s Liability in Cases of Delay, available at http://www.aviationlaw.eu/wp/wp-content/uploads/2013/09/Air-Carriers-Liability-in-Cases-of-Delay.pdf .
-       Videla, Federico, Aeronautical Law, Netherlands, Stijhoff and Nordhoff Publisher, 1979.