دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم

عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.104461.2643

چکیده
  مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
خانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی

سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 143-167

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.104517.2627

چکیده
  خشونت علیه زنان، پدیده‌ای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت‌دیده را در این وقایع، دوچندان می‌سازد، رقم سیاه این خشونت‌ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه‌دیده برای پیشگیری ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر

سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 169-193

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.67392.1584

چکیده
  توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول

نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 215-242

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.91865.2286

چکیده
  در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن‌ها محروم نمی‌شود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران

رحیم نوبهار؛ ایرج خلیل زاده

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 243-257

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.65282.1518

چکیده
  این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص‌های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می‌گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادلۀ ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
گذشت در جرائم قابل گذشت

عباس زراعت

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 11-38

چکیده
  یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت (مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه)

بهزاد رضوی فرد

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 39-74

چکیده
  اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام ...  بیشتر