کلیدواژه‌ها = التزام
تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 141-169

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


آثار ایجاب ملزِم

دوره 81، شماره 98، تیر 1396، صفحه 103-123

10.22106/jlj.2017.26776

محمد جعفری فشارکی؛ محمد ریاحی