دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین

سیدمحمد حسینی؛ زهرا ساعدی؛ آزاده صادقی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، ، صفحه 155-178

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11050

چکیده
  نظام عدالت کیفری، در دستور‌العمل جدید خود، از منطقی تبعیت می‌کند که از طریق آن بتواند جایگاه از دست‌رفته‌ی خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبه‌گر، خانه‌تکانی گسترده‌ای را در این نظام ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب ...  بیشتر